Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BCT-005214-VB

Tên văn bản:

Quyết định số 34/2006/QĐ-BCN ngày 13 tháng 9 năm 2006 của Bộ Công nghiệp ban hành Quy định về kỹ thuật an toàn lưới điện hạ áp nông thôn

Quyết định số 34/2006/QĐ-BCN ngày 13 tháng 9 năm 2006 của Bộ Công nghiệp ban hành Quy định về kỹ thuật an toàn lưới điện hạ áp nông thôn

Thông tin

Lĩnh vực:

nghiệp tiêu dùng

File đính kèm:
Cơ quan ban hành:
Số văn bản:
34/2006/QĐ-BCN
VB ban hành ngày:
13/09/2006
VB có hiệu lực ngày:
05/10/2006
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ