Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BCT-002538-VB

Tên văn bản:

Nghị định số 163/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung, chuyển, loại bỏ một số chất thuộc danh mục các chất ma tuý và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 67/2001/NĐ-CP

Nghị định số 163/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung, chuyển, loại bỏ một số chất thuộc danh mục các chất ma tuý và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 67/2001/NĐ-CP

Thông tin

Lĩnh vực:

Hóa chất

File đính kèm:
Số văn bản:
163/2007/NĐ-CP
VB ban hành ngày:
12/11/2007
VB có hiệu lực ngày:
30/11/2007
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ