Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BCT-002275-VB

Tên văn bản:

Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết luật Thương mại về hoạt động Xúc tiến Thương mại

Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết luật Thương mại về hoạt động Xúc tiến Thương mại

Thông tin

Lĩnh vực:

lý thị trường

File đính kèm:
Số văn bản:
37/2006/NĐ-CP
VB ban hành ngày:
04/04/2006
VB có hiệu lực ngày:
29/04/2006
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ