Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BCA-013542-VB

Tên văn bản:

Nghị định số 13/2003/NĐ-CP ngày 19/02/2003 của Chính phủ quy định danh mục hàng nguy hiểm, vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường bộ

Nghị định số 13/2003/NĐ-CP ngày 19/02/2003 của Chính phủ quy định danh mục hàng nguy hiểm, vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường bộ

Thông tin

Lĩnh vực:

Lĩnh vực quản lý vũ khí - vật liệu nổ công nghiệp và công cụ hỗ trợ

File đính kèm:
ND13CP.rtf 747,19 kB
Số văn bản:
13/2003/NĐ-CP
VB ban hành ngày:
19/02/2003
VB có hiệu lực ngày:
19/02/2003
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ