Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BCA-007884-VB

Tên văn bản:

Thông tư số 30/2009/TT-BCA ngày 20/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Công an Quy định tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân

Thông tư số 30/2009/TT-BCA ngày 20/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Công an Quy định tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân

Thông tin

Lĩnh vực:

Cán bộ, Công chức

File đính kèm:
TT30-BCA.pdf 95,04 kB
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Số văn bản:
30/2009/TT-BCA
VB ban hành ngày:
20/05/2009
VB có hiệu lực ngày:
01/07/2009
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ