Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BCA-003322-VB

Tên văn bản:

Quyết định số 1522/2005/QĐ-BCA(V19) ngày 27/10/2005 của Bộ Công an ban hành biểu mẫu để áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Quyết định số 1522/2005/QĐ-BCA(V19) ngày 27/10/2005 của Bộ Công an ban hành biểu mẫu để áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Thông tin

Lĩnh vực:

Đăng ký, quản lý cư trú

File đính kèm:
QÐ1522.pdf 35,62 kB
Cơ quan ban hành:
Số văn bản:
Số 1522/2005/QĐ-BCA(V19)
VB ban hành ngày:
27/10/2005
VB có hiệu lực ngày:
12/11/2005
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ