Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BCA-002478-VB

Tên văn bản:

Quyết định số 698/2007/QĐ-BCA-C11 ngày 01/7/2007 của Bộ Công an về việc ban hành các biểu mẫu để sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú

Quyết định số 698/2007/QĐ-BCA-C11 ngày 01/7/2007 của Bộ Công an về việc ban hành các biểu mẫu để sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú

Thông tin

Lĩnh vực:

Đăng ký, quản lý cư trú

File đính kèm:
Cơ quan ban hành:
Số văn bản:
Số 698/2007/QĐ-BCA-C11
VB ban hành ngày:
01/07/2007
VB có hiệu lực ngày:
20/07/2007
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Các trang thông tin điện tử có liên quan

Chính phủ