Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BCA-002451-VB

Tên văn bản:

Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ về quản lý, sử dụng con dấu

Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ về quản lý, sử dụng con dấu

Thông tin

Lĩnh vực:

Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện

File đính kèm:
Số văn bản:
Số 58/2001/NĐ-CP
VB ban hành ngày:
24/08/2001
VB có hiệu lực ngày:
09/09/2001
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Các trang thông tin điện tử có liên quan

Chính phủ