Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BCA-002441-VB

Tên văn bản:

Thông tư số 04/1999/TT-BCA(C13) ngày 29/4/1999 của Bộ Công an hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 1999 của Chính phủ về cấp chứng minh nhân dân

Thông tư số 04/1999/TT-BCA(C13) ngày 29/4/1999 của Bộ Công an hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 1999 của Chính phủ về cấp chứng minh nhân dân

Thông tin

Lĩnh vực:

Cấp giấy chứng minh nhân dân

File đính kèm:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Số văn bản:
Số 04/1999/TT-BCA(C13)
VB ban hành ngày:
29/04/1999
VB có hiệu lực ngày:
01/05/1999
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ