Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BCA-002438-VB

Tên văn bản:

Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ quy định về cấp giấy chứng minh nhân dân

Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ quy định về cấp giấy chứng minh nhân dân

Thông tin

Lĩnh vực:

Cấp giấy chứng minh nhân dân

Đăng ký, quản lý cư trú

File đính kèm:
Số văn bản:
Số 05/1999/NĐ-CP
VB ban hành ngày:
03/02/1999
VB có hiệu lực ngày:
01/05/1999
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Các trang thông tin điện tử có liên quan

Chính phủ