Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BCA-002435-VB

Tên văn bản:

Luật Phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001 của Quốc hội (khóa X)

Luật Phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001 của Quốc hội (khóa X)

Thông tin

Lĩnh vực:

Phòng cháy, chữa cháy

File đính kèm:
LS27-2001-QH10.pdf 214,18 kB
Loại văn bản:
Số văn bản:
Số 27/2001/QH10
VB ban hành ngày:
29/06/2001
VB có hiệu lực ngày:
04/10/2001
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Các trang thông tin điện tử có liên quan

Chính phủ