Nội dung VB

Số hồ sơ:

T-BTN-008772-VB

Tên văn bản:

Quyết định số 48/2006/QĐ-UBND ngày 13/6/2006 của UBND tỉnh Bình Thuận về ban hành các bộ đơn giá xây dựng công trình (xây dựng - lắp đặt - khảo sát) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Quyết định số 48/2006/QĐ-UBND ngày 13/6/2006 của UBND tỉnh Bình Thuận về ban hành các bộ đơn giá xây dựng công trình (xây dựng - lắp đặt - khảo sát) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thông tin

Lĩnh vực:

Xây dựng

File đính kèm:
48qdp-2006.rtf 35,85 kB
Cơ quan ban hành:
Số văn bản:
48/2006/QĐ-UBND
VB ban hành ngày:
13/06/2006
VB có hiệu lực ngày:
23/06/2006
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ