Nội dung VB

Số hồ sơ:

T-BTN-000286-VB

Tên văn bản:

Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày09/5/2008 của UBND tỉnh Bình Thuận về Ban hành Quy định trình tự thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính trong các lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước và môi trường theo cơ chế “một cửa”

Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày09/5/2008 của UBND tỉnh Bình Thuận về Ban hành Quy định trình tự thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính trong các lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước và môi trường theo cơ chế “một cửa”

Thông tin

Lĩnh vực:

Cải cách hành chính nhà nước

Tài nguyên và Môi trường

File đính kèm:
Cơ quan ban hành:
Số văn bản:
41/2008/QĐ-UBND
VB ban hành ngày:
09/05/2008
VB có hiệu lực ngày:
19/05/2008
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Các trang thông tin điện tử có liên quan

http://www.vbpq.binhthuan.gov.vn/vbpq.nsf