Nội dung VB

Số hồ sơ:

T-BPC-017179-VB

Tên văn bản:

Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND ngày 19/8/2011 quy định sô lượng chức danh và chế độ chính sách với những người hoát động không chuyên trách và các đối tượng khác công tác ở xã, phường, thị trấn, thôn ấp khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND ngày 19/8/2011 quy định sô lượng chức danh và chế độ chính sách với những người hoát động không chuyên trách và các đối tượng khác công tác ở xã, phường, thị trấn, thôn ấp khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Thông tin

Lĩnh vực:

Chính quyền địa phương

File đính kèm:
Cơ quan ban hành:
Số văn bản:
Số 48/2011/QĐ-UBND
VB ban hành ngày:
19/08/2011
VB có hiệu lực ngày:
29/08/2011
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ