Nội dung VB

Số hồ sơ:

T-BDI-017523-VB

Tên văn bản:

Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 03/02/2012 của UBND tỉnh Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 03/02/2012 của UBND tỉnh Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Định

Thông tin

Lĩnh vực:

Cải cách hành chính nhà nước

File đính kèm:
Cơ quan ban hành:
Số văn bản:
02/2012/QĐ-UBND
VB ban hành ngày:
03/02/2012
VB có hiệu lực ngày:
01/03/2012
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ