Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BXH-017344-VB

Tên văn bản:

Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH

Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH

Thông tin

Lĩnh vực:

Bảo hiểm

Bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện

File đính kèm:
Cơ quan ban hành:
Số văn bản:
488/QĐ-BHXH
VB ban hành ngày:
23/05/2012
VB có hiệu lực ngày:
01/06/2012
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Các trang thông tin điện tử có liên quan

Bảo hiểm xã hội Việt Nam