Nội dung VB

Số hồ sơ:

T-BLI-012520-VB

Tên văn bản:

Quyết định số 07/2004/QĐ-UB ngày 29 tháng 01 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của quyết định số 28/2003/QĐ-UB ngày 10/9/2003 của UBND tỉnh Bạc Liêu

Quyết định số 07/2004/QĐ-UB ngày 29 tháng 01 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của quyết định số 28/2003/QĐ-UB ngày 10/9/2003 của UBND tỉnh Bạc Liêu

Thông tin

Lĩnh vực:

Xây dựng

File đính kèm:
07.doc 286,50 kB
Cơ quan ban hành:
Số văn bản:
số 07/2004/QĐ-UB
VB ban hành ngày:
29/01/2004
VB có hiệu lực ngày:
29/01/2004
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ