Nội dung VB

Số hồ sơ:

T-BGI-015540-VB

Tên văn bản:

Quyết định số 60/2010/QĐ-UBND ngày 09/06/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định kèm theo Quyết định số 118/2009/QĐ-UBND ngày 06/11/2009 của UBND tỉnh Bắc Giang.

Quyết định số 60/2010/QĐ-UBND ngày 09/06/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định kèm theo Quyết định số 118/2009/QĐ-UBND ngày 06/11/2009 của UBND tỉnh Bắc Giang.

Thông tin

Lĩnh vực:

Tài nguyên và Môi trường

Đất đai

File đính kèm:
Cơ quan ban hành:
Số văn bản:
0/2010/QĐ-UBND
VB ban hành ngày:
09/06/2010
VB có hiệu lực ngày:
19/07/2010
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Tài liệu gửi kèm (1)