Nội dung VB

Số hồ sơ:

T-BGI-013772-VB

Tên văn bản:

Quyết định số 01/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/01/2003 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Qui định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông

Quyết định số 01/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/01/2003 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Qui định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông

Thông tin

Lĩnh vực:

Giáo dục và Đào tạo

File đính kèm:
VB ban hành ngày:
VB có hiệu lực ngày:
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ