Nội dung VB

Số hồ sơ:

T-BGI-001096-VB

Tên văn bản:

Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND, ngày 19/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí của tỉnh Bắc Giang.

Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND, ngày 19/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí của tỉnh Bắc Giang.

Thông tin

File đính kèm:
NQ_11_2007.doc 944,50 kB
Cơ quan ban hành:
Số văn bản:
11/2007/NQ-HĐND
VB ban hành ngày:
19/07/2007
VB có hiệu lực ngày:
01/08/2008
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ