Nội dung VB

Số hồ sơ:

T-VTB-003210-VB

Tên văn bản:

Quyết định 82/2008/QĐ-UBND ngày 29/12/2008 của UBND tỉnh BR-VT ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Quyết định 82/2008/QĐ-UBND ngày 29/12/2008 của UBND tỉnh BR-VT ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thông tin

File đính kèm:
Cơ quan ban hành:
Số văn bản:
82/2008/QĐ-UBND
VB ban hành ngày:
29/12/2008
VB có hiệu lực ngày:
09/01/2009
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ