Nội dung VB

Số hồ sơ:

T-AGI-012446-VB

Tên văn bản:

Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 8/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp

Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 8/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp

Thông tin

Lĩnh vực:

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Số văn bản:
08/2009/TT-BKHCN
VB ban hành ngày:
08/04/2009
VB có hiệu lực ngày:
08/04/2009
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ