Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-YBA-196190-TT

Cơ quan thống kê:

Yên Bái

Cấp Xã:

UBND cấp xã

Tên thủ tục hành chính:

Thẩm định hồ sơ yêu cầu (HSYC)

Thẩm định hồ sơ yêu cầu (HSYC)

Thông tin

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Tổ chức, cá nhân thuộc chủ đầu tư được chủ đầu tư giao nhiệm vụ tổ chức việc thẩm định hồ sơ Trường hợp tổ chức, cá nhân được giao thẩm định không đủ năng lực thì chủ đầu tư tiến hành lựa chọn một tổ chức tư vấn có đủ năng lực và kinh nghiệm để thẩm định.yêu cầu.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Trường hợp tổ chức, cá nhân được giao thẩm định không đủ năng lực thì chủ đầu tư tiến hành lựa chọn một tổ chức tư vấn có đủ năng lực và kinh nghiệm để thẩm định.Tổ chức, cá nhân thuộc chủ đầu tư được chủ đầu tư giao nhiệm vụ tổ chức việc thẩm định hồ sơ yêu cầu.
Cơ quan phối hợp (nếu có):
không
Cách thức thực hiện:
Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Tối đa là 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Báo cáo thẩm định hồ sơ yêu cầu

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Đơn vị lập HSYC có trách nhiệm trình chủ đầu tư xem xét phê duyệt HSMT, đồng thời gửi cho cơ quan, tổ chức thẩm định;
2. Bước 2 Cơ quan, tổ chức thẩm định tiến hành thẩm định HSYC;
3. Bước 3 Cơ quan, tổ chức thẩm định trình báo cáo thẩm định HSYC lên chủ đầu tư.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Tờ trình xin phê duyệt hồ sơ yêu cầu;
2. - Hồ sơ yêu cầu;
3. Quyết định đầu tư;
4. - Kế hoạch đấu thầu được duyệt;
5. Quyết định phê duyệt thiết kế dự toán, quyết định phê duyệt điều chỉnh thiết kế dự toán (nếu có) đối với gói thầu xây lắp;
6. Văn bản thẩm định giá đối với gói thầu mua sắm hàng hoá;
7. Quyết định phê duyệt nhiệm vụ thiết kế và dự toán, quyết định phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ thiết kế và dự toán (nếu có) đối với gói thầu dịch vụ tư vấn lập dự án và tư vấn thiết kế bản vẽ thi công;
8. - Những ý kiến khác nhau (nếu có) giữa tổ chức, cá nhân tham gia lập hồ sơ yêu cầu;
9. - Văn bản pháp lý có liên quan.
Số bộ hồ sơ:
01 bộ
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Mẫu hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp Thông tư số 04/2010/TT-BKH n...
2. Mẫu hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh Thông tư số 11/2010/TT-BKH n...
3. Mẫu hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu dịch vụ tư vấn Thông tư số 09/2011/TT-BKHĐT...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ