Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-TQU-140032-TT

Cơ quan thống kê:

Tuyên Quang - Sở Nội vụ

Tên thủ tục hành chính:

Tuyển dụng công chức

Tuyển dụng công chức

Thông tin

Lĩnh vực:

Nội vụ

Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có):
UBND cấp xã, cấp huyện, Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, Ban, ngành.
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
03 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Phí dự thi tuyển công chức, viên chức: Từ 60.000đồng đến 130.000đồng/thí sinh/lần dự thi Thông tư liên tịch số 101/20...
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Quyết định hành chính

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. - Sở Nội vụ căn cứ chỉ tiêu biên chế được giao hướng dẫn các cơ quan lập kế hoạch tuyển dụng cụ thể về số lượng, trình độ chuyên môn từng chức danh cần tuyển dụng;
- Sở Nội vụ thẩm định, tổng hợp trình UBND tỉnh kế hoạch tuyển dụng, thành lập Hội đồng tuyển dụng;
- Hội đồng tuyển dụng tổ chức thực hiện: thông báo kế hoạch tuyển dụng; tiếp nhận hồ sơ dự tuyển; tổ chức tuyển dụng (xét tuyển hoặc thi tuyển)

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. - Quyết đinh giao chỉ tiêu biên chế;
2. - Văn bản hướng dẫn lập kế hoạch của Sở Nội vụ;
3. - Kế hoạch tuyện dụng của các cơ quan;
4. - Tờ trình về kế hoạch tuyển dụng, thành lập Hội đồng tuyển dụng;
5. - Thông báo kế hoạch tuyển dụng của Hội đồng;
6. - Hồ sơ của người dự tuyển (theo mẫu);
7. - Danh sách người dự tuyển;
8. - Hồ sơ thực hiện xét tuyển hoặc thi tuyển theo quy định tại Quyết định số 10/2006/QĐ-BNV ngày 05/10/2006 của Bộ Nội vụ.
Số bộ hồ sơ:
01 (bộ)
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. - Mẫu đơn dự tuyển; Thông tư của Bộ Nội vụ số 07...
2. - Sơ yếu lý lịch
3. - Giấy chứng nhận Sức khỏe Thông tư số 13/2007/TT-BYT n...
4. - Danh sách thí sinh tham gia dự thi tuyển;
5. - Danh sách thí sinh thi viết tại phòng thi số…
6. - Danh sách thí sinh thi vấn đáp tại phòng thi số…
7. - Phiếu tổng hợp kết quả điểm bài thi viết
8. - Báo cáo danh sách những người trúng tuyển được tuyển dụng.

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ