Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-TQU-139727-TT

Cơ quan thống kê:

Tuyên Quang - Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tên thủ tục hành chính:

Xử lý tình huống trong đấu thầu

Xử lý tình huống trong đấu thầu

Thông tin

Lĩnh vực:

Kế hoạch và Đầu tư

Đấu thầu

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Chủ đầu tư, UBND tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Chủ đầu tư, UBND tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Không
Cách thức thực hiện:
Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
10 ngày làm việc đối với trường hợp 3 và 6
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Biện pháp xử lý tình huống trong đầu thầu.

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 - Xem xét các tình huống cần xử lý:
+ Trường hợp 1: có lý do điều chỉnh giá gói thầu hoặc nội dung gói thầu chủ đầu tư phải tiến hành thủ tục điều chỉnh kế hoạch đấu thầu trước thời điểm mở thầu.
+ Trường hợp 2: dự toán của gói thầu được duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu đã duyệt thì dự toán sẽ thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xem xét kết quả lựa chọn nhà thầu mà không phải làm thủ tục điều chỉnh giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu đã duyệt.
+ Trường hợp 3: tại thời điểm đóng thầu, đóng thầu sơ tuyển hết hạn nộp hồ sơ quan tâm, hết hạn nộp hồ sơ đột xuất đối với trào hàng cạnh tranh có ít hơn 3 nhà thầu nộp hồ sơ thì bên mời thầu phải báo cáo ngay người quyết định đầu tư, chủ đầu tư.
+ Trường hợp 4: gói thầu được chia thành nhiều phần thì trong hồ sơ mời thầu cần nêu rõ điều kiện trào thầu, biện pháp và giá trị bảo đảm dự thầu cho từng phần hoặc nhiều phần.
+ Trường hợp 5: hồ sơ dự thầu có đơn giá khác thường mà gây bất lợi cho chủ tư thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu giải thích làm rõ bằng văn bản về những đơn giá khác thường đó.
+ Trường hợp 6: Gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp gói thầu lựa chọn tổng thầu trường hợp giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch của các nhà thầu đều vượt giá gói thầu đã duyệt thì chủ đầu tư phải báo cáo bằng văn bản đến người quyết định đầu tư hoặc người được ủy quyền xem xét, quyết định xử lý.
+ Trường hợp 7: chỉ có một hồ sơ dự thầu vượt qua mức đánh giá về mặt kỹ thuật thì không cần xác định giá đánh giá mà chỉ xác định giá đề nghị trúng thầu để có cơ sở xem xét kết quả trúng thầu.
+ Trường hợp 8: có hai hồ sơ dự thầu có kết quả đánh giá tốt nhất, ngang nhau thì xem xét trao thầu cho nhà thầu có giá đề nghị thấp hơn.
+ Trường hợp 9: giá đề nghị ký hợp đồng vượt giá trúng thầu được dutyệ thì chủ đầu tư phải báo cáo bằng văn bản đến người quyết định đầu tư hoặc người được ủy quyền xem xét quyết định.
+ Trường hợp 10: giá đề nghị trúng thầu do chủ đầu tư, cơ quan thẩm định đề nghị thấp bất thường hoặc thấp dưới 50% giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt thì trước khi phê duyệt kết quả đấu thầu, người quyết định đầu tư hoặc người được uỷ quyền có thể đưa ra các biện pháp phù hợp.
+ Trường hợp 11: thực hiện sơ tuyển, lựa chọn danh sách nhà thầu để mời tham gia đấu thầu mà có ít hơn 3 nhà thầu đáp ứng yêu cầu thì chủ đầu tư căn cứ điều kiện cụ thể của gói thầu xử lý : Báo cáo người quyết định đầu tư, chủ đầu tư.
+ Trường hợp 12: hồ sơ mời thầu quy định nhà thầu được đề xuất biện pháp thi công khác với biện pháp thi công nêu trong hồ sơ mời thầu phần khai thác khối lượng công việc nêu trong hồ sơ và khối lượng công việc theo biện pháp thi công do nhà thầu đề xuất sẽ không bị hiệu chỉnh, không bị loại bỏ hồ sơ dự thầu.
+ Trường hợp 13: nhà thầu có thư giảm giá trong quá trình đánh giá hồ sưo dự thầu việc xác định giá dự thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch trừ đi giá trị giảm giá theo thư giảm giá.
2. Bước 2 - Quyết định biện pháp xử lý tình huống trong đấu thấu.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Dự toán gói thầu được duyệt (đối với trường hợp 2).
2. Báo cáo đóng thầu, đóng sơ tuyển, hết hạn nộp hồ sơ quan tâm, hết hạn nộp hồ sơ đột xuất cho người quyết định đầu tư, chủ đầu tư (đối với trường hợp 3).
3. Đơn giá trong hồ sơ dự thầu của bên nhà thầu (đối với trường hợp 5).
4. Hồ sơ giá dự thầu sau sửa lỗi, điều chỉnh sai lệch của các nhà thầu vượt giá gói thầu đã duyệt (đối với trường hợp 6).
5. Hồ sơ dự thầu vượt qua mức đánh giá về mặt kỹ thuật (đối với trường hợp 7).
6. Hồ sơ dự thầu có kết quả đánh giá tốt nhất ngang nhau (đối với trường hợp 8).
7. Hợp đồng vượt giá trúng thầu (đối với trường hợp 9).
8. Báo cáo giá đề nghị trúng thầu bất thường (đối với trường hợp 10).
9. Báo cáo Hồ sơ sơ tuyển, lựa chọn danh sách nhà thầu ít hơn 3 Báo cáo (đối với trường hợp 11).
10. Hồ sơ mời thầu quy dịnh nhà thầu được đề xuất biện pháp thi công khác với biện pháp thi công nêu trong hồ sơ mời thầu (đối với trường hợp 12).
11. Thư giảm giá (đối với trường hợp 13).
Số bộ hồ sơ:
01 (bộ)

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ