Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-TQU-090760-TT

Cơ quan thống kê:

Tuyên Quang - Ủy ban nhân dân huyện, thị

Tên thủ tục hành chính:

Quyết định thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân.

Quyết định thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân.

Thông tin

Lĩnh vực:

Tài nguyên và Môi trường

Đất đai

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Ủy ban nhân dân huyện, thị
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Ủy ban nhân dân huyện, thị
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Không
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
25 ngày làm việc kể từ khi duyệt phương án bồi thường
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Quyết định hành chính

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Nhận mốc quy hoạch tại thực địa;
2. Đo đạc lập bản đồ thu hồi đất theo quy hoạch;
3. Lập danh sách cá chủ sử dụng đất có đất bị thu hồi;
4. Lập Tờ trình xin phê duyệt thu hồi đất (có danh sách cá chủ sử dụng đất kèm theo)
5. Quyết định thu hồi đất cho từng hộ gia đình, cá nhân;
6. Chỉnh lý giấy chứng nhận QSD đất (giấy tờ về quyền sử dụng đất) với trường hợp thu hồi một phân thửa đất;
7. Quyết định giao đất sau khi đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định;
8. Thu hồi giấy chứng nhận QSD đất (giấy tờ về quyền sử dụng đất) với trường hợp thu hồi toàn bộ thửa đất:
9. +Lập biên bản thu hồi với hộ gia đình, cá nhân;
10. +Đóng dấu huỷ giấy chứng nhận QSD đất hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất chuyển lưu trữ;
11. Thông báo cho Văn phòng đăng ký QSD đất những trường hợp chưa thu hồi được GCN (giấy tờ về QSD đất);

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Tờ trình xin phê duyệt thu hồi đất của chủ đầu tư công trình (có danh sách các chủ sử dụng có đất bị thu hồi)
2. Bản đồ thu hồi đất;
3. Quyết định thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhận;
Số bộ hồ sơ:
01

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ