Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-HCM-092326-TT

Cơ quan thống kê:

TP Hồ Chí Minh - Ủy ban nhân dân quận – huyện, thành phố Hồ Chí Minh

Tên thủ tục hành chính:

Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho diện xóa đói giảm nghèo.

Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho diện xóa đói giảm nghèo.

Thông tin

Lĩnh vực:

Bảo hiểm y tế

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Ủy ban nhân dân quận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Ủy ban nhân dân phường.
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Không quá 10 ngày.
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Thẻ

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Ban xóa đói giảm nghèo phường – xã, thị trấn căn cứ danh sách hộ chương trình xóa đói giảm nghèo, phân loại và lập danh sách đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo thu nhập qui định.
2. Bước 2 Nộp danh sách tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (Ban xóa đói giảm nghèo và việc làm quận- huyện) (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).
3. Bước 3 Ban xóa đói giảm nghèo quận – huyện kiểm tra, tổng hợp danh sách và lập văn bản đề nghị cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho người nghèo chuyển Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo và việc làm thành phố Hồ Chí Minh.
4. Bước 4 Nhận thẻ tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (Ban xóa đói giảm nghèo và việc làm quận – huyện) (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Danh sách cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho hộ nghèo
2. Công văn đề nghị cấp thẻ .
Số bộ hồ sơ:
03 bộ.
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Danh sách người tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc. Mẫu 2b-TBH

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ