Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-HCM-063437-TT

Cơ quan thống kê:

TP Hồ Chí Minh - Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh

Tên thủ tục hành chính:

Điều chỉnh thu ngân sách Nhà nước.

Điều chỉnh thu ngân sách Nhà nước.

Thông tin

Lĩnh vực:

Quản lý ngân sách nhà nước

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Tài chính
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không có
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Tài chính
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Các sở ngành có liên quan.
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Phiếu điều chỉnh thu ngân sách.

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Nhận chứng từ thu từ Kho bạc Nhà nước hoặc từ đối tượng nộp ngân sách.
2. Bước 2 Rà soát chứng từ thu
3. Bước 3 Căn cứ mục lục ngân sách và nội dung thu
4. Bước 4 Giải quyết hồ sơ:
- Trường hợp nội dung nộp tiền được phản ảnh sai mục lục ngân sách, Sở Tài chính sẽ lập phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách theo mẫu số C2-08/NS, gởi Kho bạc Nhà nước thành phố.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Giấy nộp tiền, ủy nhiệm chi
2. Mục lục ngân sách
3. Bảng liệt kê thu hàng ngày của Kho bạc Nhà nước thành phố
Số bộ hồ sơ:
01 bộ

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ