Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-HCM-051314-TT

Cơ quan thống kê:

TP Hồ Chí Minh - Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh.

Tên thủ tục hành chính:

Tổ chức kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Tổ chức kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Thông tin

Lĩnh vực:

Quy chế thi, tuyển sinh

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh.
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
60 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm tra.
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Lệ phí làm chứng chỉ:
Ghi chú: Thí sinh không thi đậu sẽ được trả lại 10.000 đ lệ phí làm chứng chỉ
10.000 đồng/chứng chỉ Quyết định số 117/2001/QĐ-UB...
2. Lệ phí cấp độ A - Ngoại ngữ: 50.000 đồng Quyết định số 117/2001/QĐ-UB...
3. Lệ phí cấp độ B - Ngoại ngữ: 60.000 đồng Quyết định số 117/2001/QĐ-UB...
4. Lệ phí cấp độ C - Ngoại ngữ: 70.000 đồng Quyết định số 117/2001/QĐ-UB...
5. Lệ phí cấp độ A - Tin học: 80.000 đồng Quyết định số 117/2001/QĐ-UB...
6. Lệ phí cấp độ B - Tin học: 90.000 đồng Quyết định số 117/2001/QĐ-UB...
7. Lệ phí cấp độ C - Tin học: 110.000 đồng Quyết định số 117/2001/QĐ-UB...
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Chứng chỉ

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
• Các trung tâm có nhu cầu kiểm tra lấy chứng chỉ ngoại ngữ tin học nhận đơn thẻ tại Phòng Giáo dục thường xuyên của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh
• Các thí sinh tự do có nhu cầu kiểm tra lấy chứng chỉ ngoại ngữ tin học nhận đơn thẻ tại Phòng Tiếp công dân của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh
• Phòng Tiếp công dân hướng dẫn viết đơn thẻ và bảo lưu điểm kiểm tra cũ (nếu có)
2. Bước 2 Thí sinh tự do đến nộp đơn dự kiểm tra, thẻ dự kiểm tra + ảnh, và đóng lệ phí kiểm tra tại Phòng Tiếp công dân. của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh (Số 20 Ngô Thời Nhiệm, phường 7, quận 3, TP.HCM)
Thời gian từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần
Sáng từ 07g30 đến 11g00
Chiều từ 13g30 đến 16g00
- Các trung tâm ngoại ngữ tin học nộp đơn dự kiểm tra + thẻ dự kiểm tra + ảnh tập thể và lệ phí tại Phòng Kế hoạch tài chính của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh (Số 20 Ngô Thời Nhiệm, phường 7, quận 3, TP.HCM).
Thời gian từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần
Sáng từ 07g30 đến 11g00
Chiều từ 13g30 đến 16g00
3. Bước 3 Phòng Tiếp công dân phát thẻ dự kiểm tra cho thí sinh với đầy đủ các chi tiết như về địa điểm, thời gian, số báo danh, phòng kiểm tra.
Thời gian từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần
Sáng từ 07g30 đến 11g00
Chiều từ 13g30 đến 16g00
4. Bước 4 Tham gia kiểm tra,
5. Bước 5 Công bố kết quả kiểm tra được đưa lên mạng Website của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh http://www.hcm.edu.vn hoặc trên bảng thông báo tại phòng Tiếp công dân của Sở (4 ngày sau khi kiểm tra),
6. Bước 6 Phát Chứng chỉ:
• Chứng chỉ sẽ được phát cho từng thí sinh tự do tại Phòng Tiếp công dân. của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh (Số 20 Ngô Thời Nhiệm, phường 7, quận 3, TP.HCM);
• Nếu thí sinh tập thể (do trung tâm đăng ký) nhận chứng chỉ tại trung tâm sau khi trung tâm đã nhận tại Phòng Tiếp công dân. của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh (Số 20 Ngô Thời Nhiệm, phường 7, quận 3, TP.HCM).
• Hoàn trả tiền làm chứng chỉ cho các trung tâm không đậu tại Phòng Kế hoạch tài chính của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh (Số 20 Ngô Thời Nhiệm, phường 7, quận 3, TP.HCM)
• Hoàn trả tiền làm chứng chỉ cho các thí sinh không đậu tại Phòng Tiếp công dân. của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh (Số 20 Ngô Thời Nhiệm, phường 7, quận 3, TP.HCM)
Thời gian từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần
Sáng từ 07g30 đến 11g00
Chiều từ 13g30 đến 16g00

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Đơn dự kiểm tra;
2. Thẻ dự kiểm tra.
Số bộ hồ sơ:
01 bộ.
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Đơn dự kiểm tra.
2. Thẻ dự kiểm tra.

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. a) Học viên của trung tâm giáo dục thường xuyên; trung tâm ngoại ngữ, tin học;
b) Thí sinh tự do (bao gồm cả các đối tượng học theo hình thức tự học có hướng dẫn, học từ xa) có nhu cầu được cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.
Quyết định số 30/2008/QĐ-BGD...
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ