Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-HCM-031436-TT

Cơ quan thống kê:

TP Hồ Chí Minh - Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh

Tên thủ tục hành chính:

Báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài

Báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài

Thông tin

Lĩnh vực:

Lao động, tiền lương, tiền công

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh
Cách thức thực hiện:
Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
không có thời gian
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính nếu không thực hiện

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Định kỳ 6 tháng và 1 năm, đơn vị lập báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài gởi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TPHCM trước ngày 15/7 và ngày 15/1.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài theo mẫu số 9
Số bộ hồ sơ:
01
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Mẫu số 9 Báo cáo tình hình sử dụng người nước ngoài Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTB...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ