Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-HCM-031430-TT

Cơ quan thống kê:

TP Hồ Chí Minh - Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh

Tên thủ tục hành chính:

Đăng ký cấp sổ lao động

Đăng ký cấp sổ lao động

Thông tin

Lĩnh vực:

Lao động, tiền lương, tiền công

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Sổ lao động đã được Giám đốc Sở ký và đóng dấu.

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Đơn vị mua tờ khai cấp sổ lao động và sổ lao động tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, ghi đầy đủ thông tin yêu cầu vào tở khai và sổ lao động.
2. Bước 2 Đơn vị nộp hồ sơ tại Tổ Tiếp nhận và giao trả kết quả giải quyết hồ sơ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM.
- Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì chuyên viên nhận, lập và giao biên nhận cho người nộp hồ sơ; nếu hồ sơ được gởi bằng đường bưu chính thì không lập và giao biên nhận.
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì chuyên viên trả lại hồ sơ kèm theo phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ cho người nộp hồ sơ; nếu hồ sơ được gởi bằng đường bưu chính thì thông báo bằng điện thoại hoặc văn bản cho đơn vị nộp hồ sơ đến nhận lại.
3. Bước 3 Đơn vị nộp hồ sơ mang theo giấy biên nhận tới nhận kết quả giải quyết tại Tổ Tiếp nhận và giao trả kết quả giải quyết hồ sơ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo thời gian hẹn trên biên nhận. Ký xác nhận vào giấy biên nhận và giao lại giấy biên nhận cho Tổ Tiếp nhận và giao trả kết quả giải quyết hồ sơ.
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ cho tổ chức, công dân: từ 08 giờ 00 đến 11giờ 00 và từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ lễ, nghỉ tết theo quy định hiện hành của nhà nước.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. - Danh sách đăng ký cấp sổ lao động (02 bản);
2. - Hợp đồng lao động còn hiệu lực (bản chính) để đối chiếu;
3. - 02 tờ khai cấp sổ lao động.
4. - Sổ lao động
Số bộ hồ sơ:
01
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Mẫu 01/ĐKSLĐ Công văn 883/HD-LĐTBXH ngày...
2. Tở khai sổ lao động Thông tư số 18/TT-BLDTBXH ng...
3. Sổ lao động Thông tư số 18/TT-BLDTBXH ng...
4. Bản chính Hợp đồng lao động Công văn 883/HD-LĐTBXH ngày...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. Trong thời hạn một tháng kể từ ngày bắt đầu hoạt động, các doanh nghiệp, tiến hành khai trình tình hình sử dụng lao động Công văn 629/LĐTBXH-LĐ ngày...
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ