Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

B-TTR-108349-TT

Cơ quan thống kê:

Thanh tra Chính phủ - Vụ Tổ chức Cán bộ

Tên thủ tục hành chính:

Công nhận tập thể lao động tiên tiến

Công nhận tập thể lao động tiên tiến

Thông tin

Lĩnh vực:

Thi đua khen thưởng

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Tổng Thanh tra.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Phòng Thi đua – Khen thưởng, Vụ Tổ chức Cán bộ.
Cách thức thực hiện:
Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Trong Quý I năm tiếp theo
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Quyết định hành chính

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1: Đăng ký danh hiệu thi đua Tập thể đăng ký danh hiệu thi đua, gửi về Phòng Thi đua – Khen thưởng, Vụ Tổ chức Cán bộ.
2. Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến Căn cứ vào đăng ký thi đua và thành tích thi đua của tập thể, kết quả bình xét thi đua, Thủ trưởng đơn vị nộp hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, trình Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Thanh tra Chính phủ (qua Phòng Thi đua - Khen thưởng - Vụ Tổ chức Cán bộ).
3. Bước 3: Thẩm định hồ sơ để trình Tổng Thanh tra Phòng Thi đua – Khen thưởng có trách nhiệm giúp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng rà soát, thẩm định đề nghị khen thưởng.
Hội đồng Thi đua – Khen thưởng họp, thống nhất trình Tổng Thanh tra xem xét, ban hành quyết định công nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến đối với các trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn (đồng thời báo cáo Tổng Thanh tra đối với các trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn).
4. Bước 4: Ra quyết định công nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến. Tổng Thanh tra ra quyết định công nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.
Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đảm bảo hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Vụ Tổ chức Cán bộ thông báo đến đơn vị trình khen biết.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Tờ trình đề nghị công nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến;
2. Bản đăng ký thi đua;
3. Báo cáo thành tích (do Thủ trưởng đơn vị ký, đóng dấu);
4. Biên bản bình xét khen thưởng.
Số bộ hồ sơ:
02
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Báo cáo thành tích Mẫu hướng dẫn thực hiện báo...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến được xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:
1. Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
2. Hoàn thành từ 80% trở lên kế hoạch công tác có chất lượng, hiệu quả góp phần hoàn thành nhiệm vụ theo chức năng được giao.
3. Tổ chức phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả.
4. Có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.
Quyết định số 2298/2006/QĐ-T...
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ