Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-THA-227418-TT

Cơ quan thống kê:

Thanh Hóa

Cấp Xã:

UBND cấp xã, tỉnh Thanh Hóa

Tên thủ tục hành chính:

Đăng ký lại việc kết hôn do sổ đăng ký kết hôn và bản chính Giấy chứng nhận kết hôn đã bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước do thống kê thiếu)

Đăng ký lại việc kết hôn do sổ đăng ký kết hôn và bản chính Giấy chứng nhận kết hôn đã bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước do thống kê thiếu)

Thông tin

Lĩnh vực:

Tư pháp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Uỷ ban nhân dân cấp xã.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Uỷ ban nhân dân cấp xã.
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Không.
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Trong ngày làm việc; nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày. (được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ).
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Lệ phí đăng ký lại việc kết hôn:
(được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 3, Điều 1 Quyết định số 77/2010/QĐ-UBND ngày 11/01/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa)
15.000đ/việc. Quyết định số 77/2010/QĐ-UBN...
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Giấy chứng nhận
Giấy chứng nhận kết hôn (bản chính).

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Chuẩn bị hồ sơ Cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.
2. Tiếp nhận hồ sơ 1. Địa điểm tiếp nhận: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã nơi đương sự cư trú hoặc nơi đã đăng ký kết hôn trước đây thực hiện việc đăng ký lại.
2. Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).
3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:
a) Đối với cá nhân:
Người đi đăng ký kết hôn nộp bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực các giấy tờ quy định trong thành phần hồ sơ (các bản chính sau khi đối chiếu xong trả lại ngay).
b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cấp Giấy biên nhận hồ sơ cho cá nhân.
3. Xử lý hồ sơ Sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ, cán bộ tư pháp hộ tịch ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn và bản chính Giấy chứng nhận kết hôn. Chủ tịch UBND cấp xã ký và cấp cho người đi đăng ký một bản chính Giấy chứng nhận kết hôn. Các giấy tờ hộ tịch cũ liên quan đến việc đăng ký lại kết hôn (nếu có) được thu hồi và lưu hồ sơ.
Trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.
4. Trả kết quả 1. Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân cấp xã.
2. Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Tờ khai đăng ký kết hôn (có mẫu): 01 bản chính;
(được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Điều 3 Thông tư 08a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp)
2. Giấy chứng nhận kết hôn: 01 bản sao đã cấp hợp lệ trước đây (nếu có).
Trường hợp không có bản sao giấy chứng nhận kết hôn thì đương sự phải tự cam đoan về việc đã đăng ký nhưng sổ hộ tịch không còn lưu được và chịu trách nhiệm về nội dung cam đoan.
3. Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đi đăng ký kết hôn: 01 bản sao hoặc bản sao có chứng thực;
4. Sổ hộ khẩu hoặc sổ đăng ký tạm trú : 01 bản sao hoặc bản sao có chứng thực.
(được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 1 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ).
Số bộ hồ sơ:
01 bộ (được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ).
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn (Mẫu TP/HT-2012-TKĐKLVKH). (được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Điều 3 Thông tư 08a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp) Thông tư số 05/2012/TT-BTP n...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ