Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-THA-220391-TT

Cơ quan thống kê:

Thanh Hóa

Cấp Xã:

UBND cấp xã, tỉnh Thanh Hóa

Tên thủ tục hành chính:

Đăng ký lại việc sinh

Đăng ký lại việc sinh

Thông tin

Lĩnh vực:

Tư pháp

Hành chính tư pháp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Không.
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Trong ngày làm việc; nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp cần xác minh, thì thời hạn được kéo dài không quá 03 ngày làm việc. (được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 2, 13 Điều 1 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ).
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Lệ phí đăng ký lại việc sinh:
(được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 3, Điều 1 Quyết định số 77/2010/QĐ-UBND ngày 11/01/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa)
4.000đ/lần. Quyết định số 77/2010/QĐ-UBN...
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy khai sinh (bản chính).

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Chuẩn bị hồ sơ Cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.
2. Tiếp nhận hồ sơ 1. Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã nơi đương sự cư trú hoặc nơi đã đăng ký việc sinh trước đây.
2. Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).
3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:
a) Đối với cá nhân, tổ chức:
- Người có yêu cầu đăng ký lại việc sinh nộp bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực các giấy tờ quy định trong thành phần hồ sơ (các bản chính sau khi đối chiếu xong trả lại ngay).
- Người có yêu cầu đăng ký lại việc sinh không có điều kiện trực tiếp đến cơ quan đăng ký hộ tịch, thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay. Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ. Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền, thì không cần phải có văn bản ủy quyền, nhưng phải có giấy tờ chứng minh về mối quan hệ nêu trên.
(được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 1, 3 Điều 1 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ).
b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: cấp Giấy biên nhận hồ sơ cho cá nhân.
3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức: Sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ, cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh. Chủ tịch UBND cấp xã ký và cấp cho người đi đăng ký một bản chính Giấy khai sinh. Các giấy tờ hộ tịch cũ liên quan đến việc đăng ký lại (nếu có) được thu hồi và lưu hồ sơ.
Trường hợp phải xác minh, thì thời hạn được kéo dài không quá 03 ngày làm việc.
(được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 13, Điều 1 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ).
4. Trả kết quả 1. Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.
2. Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Tờ khai (có mẫu): 01 bản chính;
(được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 1, Điều 1 Thông tư 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp)
2. Giấy khai sinh (nếu có): 01 bản sao đã cấp hợp lệ trước đây;
3. Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu của người đi đăng ký khai sinh: 01 bản sao hoặc bản sao có chứng thực;
4. Sổ hộ khẩu hoặc sổ đăng ký tạm trú : 01 bản sao hoặc bản sao có chứng thực.
(được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 1, 13 Điều 1 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ và Điểm b, Khoản 6, Mục II Thông tư 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008).
Lưu ý:
1. Trường hợp đăng ký lại việc sinh cho người không có bản sao Giấy khai sinh đã cấp hợp lệ trước đây, nhưng đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân (Sổ hộ khẩu, Giấy chứng minh nhân dân, Học bạ, Bằng tốt nghiệp, Lý lịch cán bộ, Lý lịch đảng viên) thì đương sự phải cam đoan về việc đã đăng ký nhưng sổ hộ tịch không còn lưu được và chịu trách nhiệm về nội dung cam đoan và nộp giấy tờ cá nhân: mỗi loại 01 bản sao hoặc bản sao có chứng thực.
2. Khi đăng ký lại việc sinh cho cán bộ, công chức, hoặc cán bộ, chiến sỹ đang công tác trong lực lượng vũ trang mà không có bản sao Giấy khai sinh được cấp hợp lệ trước đây, thì người đó phải nộp hồ sơ, giấy tờ cá nhân như: Sổ hộ khẩu, Giấy chứng minh nhân dân, Học bạ, Bằng tốt nghiệp, Lý lịch cán bộ, Lý lịch đảng viên: mỗi loại 01 bản sao hoặc bản sao có chứng thực.
Trường hợp vì lý do bí mật mà cơ quan, đơn vị của người đó không cho sao chụp bản Lý lịch cán bộ, Lý lịch đảng viên, thì phải có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị về những nội dung khai sinh của người đó (như: Họ tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha con, mẹ con) đã ghi trong hồ sơ cá nhân do cơ quan, đơn vị quản lý.
3. Trong trường hợp đương sự có bản chính Giấy khai sinh nhưng Sổ đăng ký khai sinh trước đây không còn lưu trữ hoặc việc khai sinh trước đây không ghi vào Sổ đăng ký mà đương sự có yêu cầu đăng ký lại thì cũng được giải quyết tương tự như đối với trường hợp đăng ký lại mà đương sự có bản sao Giấy khai sinh đã cấp hợp lệ trước đây. Bản chính giấy khai sinh cũ được thu hồi và lưu vào hồ sơ.
Số bộ hồ sơ:
01 bộ (được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ).
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Tờ khai đăng ký lại việc sinh (Mẫu TP/HT-2012-TKĐKLVS). (được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 1, Điều 1 Thông tư 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp) Thông tư số 05/2012/TT-BTP n...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. Việc sinh đã được đăng ký nhưng sổ hộ tịch và bản chính Giấy khai sinh đã bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được thì được đăng ký lại. Nghị định số 158/2005/NĐ-CP...
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ