Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-THA-220383-TT

Cơ quan thống kê:

Thanh Hóa

Cấp Xã:

UBND cấp xã, tỉnh Thanh Hóa

Tên thủ tục hành chính:

Đăng ký việc nhận con

Đăng ký việc nhận con

Thông tin

Lĩnh vực:

Tư pháp

Hành chính tư pháp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
UBND cấp xã.
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Không.
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp cần xác minh thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc. (được sửa đổi bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 9, Điều 1 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ)
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Lệ phí nhận cha, mẹ, con:
(được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 3, Điều 1 Quyết định số 77/2010/QĐ-UBND ngày 11/01/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa)
10.000đ/việc. Quyết định số 77/2010/QĐ-UBN...
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Quyết định hành chính

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Chuẩn bị hồ sơ Cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.
2. Tiếp nhận hồ sơ 1. Địa điểm tiếp nhận: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.
2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).
3. Những điểm lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:
a) Đối với cá nhân, tổ chức:
- Người đi đăng ký việc nhận con nộp bản sao kèm bản chính để đối chiếu (các bản chính sau khi đối chiếu xong trả lại ngay) hoặc bản sao có chứng thực các giấy tờ quy định trong thành phần hồ sơ.
- Khi đăng ký việc nhận con các bên cha, mẹ, con phải có mặt.
- Trường hợp con sinh ra trước ngày cha, mẹ đăng ký kết hôn và được cha mẹ thừa nhận, thì tên của người cha sẽ được ghi ngay trong Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh của người con mà người cha không phải làm thủ tục nhận con.
b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: cấp Giấy biên nhận hồ sơ cho cá nhân.
3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức: - Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con và Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con. Chủ tịch UBND cấp xã ký và cấp cho mỗi bên một bản chính Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con. Trường hợp từ chối UBND cấp xã trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
- Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc.
(được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 9, Điều 1 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ).
4. Trả kết quả 1. Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.
2. Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Tờ khai (trong trường hợp cha hoặc mẹ nhận con chưa thành niên, thì phải có sự đồng ý của người hiện đang là mẹ hoặc cha, trừ trường hợp người đó đã chết, mất tích, mất năng lực hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự) (có mẫu): 01 bản chính;
(được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 1, Điều 1 Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp)
2. Giấy khai sinh của người con: 01 bản sao hoặc bản sao có chứng thực;
3. Các giấy tờ, đồ vật hoặc các chứng cứ khác để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con (nếu có): 01 bản;
4. Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đi đăng ký việc nhận con: 01 bản sao hoặc bản sao có chứng thực;
5. Sổ hộ khẩu hoặc Sổ đăng ký tạm trú của người đi đăng ký việc nhận con: 01 bản sao hoặc bản sao có chứng thực.
(được sửa đổi bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 1 Nghị định 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ)
Số bộ hồ sơ:
01 bộ (được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ).
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Tờ khai đăng ký việc nhận con (Mẫu TP/HT-2012- TKCMC.1). (được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 1, Điều 1 Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp) Thông tư số 05/2012/TT-BTP n...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. Điều kiện đăng ký việc nhận con:
Việc nhận con được thực hiện, nếu bên nhận, bên được nhận còn sống vào thời điểm đăng ký nhận con và việc nhận con là tự nguyện và không có tranh chấp giữa những người có quyền và lợi ích liên quan đến việc nhận con.
(được sửa đổi bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 8, Điều 1 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ).
Nghị định số 06/2012/NĐ-CP n...
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ