Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-THA-216332-TT

Cơ quan thống kê:

Thanh Hóa

Cấp Xã:

UBND cấp xã, tỉnh Thanh Hóa

Tên thủ tục hành chính:

Cải chính phần khai về cha, mẹ trong Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh của người con (dưới 14 tuổi) trong trường hợp phần khai về cha mẹ trong Sổ đăng ký khai sinh và giấy khai sinh của người con đã ghi tên người khác không phải là cha, mẹ đẻ

Cải chính phần khai về cha, mẹ trong Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh của người con (dưới 14 tuổi) trong trường hợp phần khai về cha mẹ trong Sổ đăng ký khai sinh và giấy khai sinh của người con đã ghi tên người khác không phải là cha, mẹ đẻ

Thông tin

Lĩnh vực:

Tư pháp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Chủ tịch UBND cấp xã.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
UBND cấp xã (được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước do thống kê sai).
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Không
Cách thức thực hiện:
Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính (được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 10, Điều 1 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ).
Thời hạn giải quyết:
03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ. Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày. (được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 10, Điều 1 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ).
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Quyết định hành chính

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Chuẩn bị hồ sơ Cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.
2. Tiếp nhận hồ sơ của công dân 1. Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.
2. Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).
3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:
a) Đối với cá nhân, tổ chức:
* Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp:
- Người có yêu cầu cải chính hộ tịch nộp bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực các giấy tờ quy định trong thành phần hồ sơ (các bản chính sau khi đối chiếu xong trả lại ngay).
- Người có yêu cầu cải chính hộ tịch không có điều kiện trực tiếp đến cơ quan đăng ký hộ tịch, thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay. Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ. Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền, thì không cần phải có văn bản ủy quyền, nhưng phải có giấy tờ chứng minh về mối quan hệ nêu trên.
* Trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện: các giấy tờ trong thành phần hồ sơ phải là bản sao có chứng thực.
(được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều 1 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ).
b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: cấp Giấy biên nhận hồ sơ cho cá nhân.
3. Xử lý hồ sơ Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào Sổ đã đăng ký khai sinh trước đây và Quyết định về việc cải chính hộ tịch. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho đượng sự một bản chính Quyết định về việc cải chính hộ tịch. Trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.
4. Trả kết quả cho công dân 1. Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.
2. Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Tờ khai (có mẫu): 01 bản chính;
2. Giấy khai sinh của người có yêu cầu cải chính phần khai về cha, mẹ: 01 bản chính (ghi chú xong trả lại ngay);
3. Giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc cải chính phần khai về cha, mẹ: mỗi loại 01 bản sao hoặc 01 bản sao có chứng thực;
4. Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu của người đi đăng ký cải chính hộ tịch: 01 bản sao hoặc 01 bản sao có chứng thực.
(được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 1, 10 Điều 1 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ).
Số bộ hồ sơ:
01 bộ (được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ).
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại giới tính trong giấy khai sinh (Mẫu TP/HT-2012-TKTĐ,CCHT). (được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 1, Điều 1 Thông tư 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp)

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ