Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-THA-211862-TT

Cơ quan thống kê:

Thanh Hóa - UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa

Tên thủ tục hành chính:

Công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”

Công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”

Thông tin

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Chủ tịch UBND cấp xã.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
UBND cấp xã.
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Ban vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
- Trường hợp công nhận “Gia đình văn hóa” hàng năm: thời hạn giải quyết là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Trường hợp công nhận “Gia đình văn hóa” 3 năm: thời hạn giải quyết là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.
2. Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức: 1. Địa điểm tiếp nhận: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã, phường, thị trấn.
2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).
3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:
a) Đối với cá nhân, tổ chức: Hộ gia đình đăng ký xây dựng “Gia đình văn hóa” với Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.
b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: cấp Giấy biên nhận hồ sơ cho tổ chức.
3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức: 1. Công nhận “Gia đình văn hóa” hàng năm:
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Trưởng ban vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đề nghị Chủ tịch UBND cấp xã ra Quyết định công nhận “Gia đình văn hóa” hàng năm.
2. Công nhận và cấp Giấy công nhận “Gia đình văn hóa” 3 năm:
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Trưởng ban vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đề nghị Chủ tịch UBND cấp xã ra Quyết định công nhận và cấp Giấy công nhận “Gia đình văn hóa” 3 năm.
4. Trả kết quả: 1. Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã, phường, thị trấn.
2. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Bản đăng ký xây dựng danh hiệu "Gia đình văn hóa" của các hộ gia đình: 01 bản chính.
2. Biên bản họp bình xét ở khu dân cư, kèm theo danh sách những gia đình được đề nghị công nhận "Gia đình văn hóa" (có từ 60% trở lên số người tham gia dự họp nhất trí đề nghị): 01 bản chính.
Số bộ hồ sơ:
01 bộ.

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. Điều kiện công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10/10/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cụ thể như sau:
Tiêu chuẩn Danh hiệu “Gia đình văn hóa”
1. Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương:
a) Thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân; không vi phạm pháp luật Nhà nước, quy định của địa phương và quy ước, hương ước cộng đồng;
b) Giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã, hội; vệ sinh môi trường; nếp sống văn hóa nơi công cộng; bảo vệ di tích lịch sử văn hóa, cảnh quan của địa phương; tích cực tham gia các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư;
c) Không vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; không sử dụng và lư hành văn hóa phẩm độc hại; không mắc các tệ nạn xã hội; tham gia tích cực bài trừ tệ nạn xã hội và phòng chống các loại tội phạm;
d) Tham gia thực hiện đầy đủ các phong trào thi đua; các sinh hoạt, hội họp ở cộng đồng.
2. Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng:
a) Vợ chồng bình đẳng, thương yêu giúp đỡ nhau tiến bộ. Không có bạo lực gia đình dưới mọi hình thức; thực hiện bình đẳng giới; vợ chồng thực hiện sinh con đúng quy định, cùng có trách nhiệm nuôi con khỏe, dạy con ngoan;
b) Gia đình nề nếp; ông bà, cha mẹ gương mẫu; con cháu thảo hiện; giữ gìn các giá trị văn hóa gia đình truyền thống, tiếp thu có chọn lọc các giá trị văn hóa mới về gia đình;
c) Giữ gìn vệ sinh phòng bệnh; nhà ở ngăn nắp; khuôn viên sanh - sạch- đẹp; sử dụng nước sạch, nhà tắm và hố xí hợp vệ sinh; các thành viên trong gia đình có nếp sống lành mạnh, thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao;
d) Tích cực tham gia chương trình xóa đói, giảm nghèo; đoàn kết tương trợ xóm giềng, giúp đỡ đồng bào hoạn nạn; hưởng ứng phong trào đền ơn đáp nghĩa, cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" và các hoạt động nhân đạo khác ở cộng đồng.
3. Tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác, học tập đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả:
a) Trẻ em trong độ tuổi đi học đều được đến trường, chăm ngoan, hiếu học; người lớn trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;
b) Có kế hoạch phát triển kinh tế gia đình, chủ động "Xóa đói giảm nghèo", năng động làm giàu chính đáng;
c) Kinh tế gia đình ổn định, thực hiện tiết kiệm; đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của các thành viên trong gia đình ngày càng nâng cao.
Thông tư số 12/2011/TT-BVHTT...
2. Thời gian xây dựng "Gia đình văn hóa" là một (01) năm (công nhận lần đầu); ba (03) năm (cấp giấy công nhận). Thông tư số 12/2011/TT-BVHTT...
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ