Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-THA-188957-TT

Cơ quan thống kê:

Thanh Hóa - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa

Tên thủ tục hành chính:

Thành lập trường trung cấp nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường (đối với trường trung cấp nghề công lập thuộc tỉnh và trường trung cấp nghề tư thục trên địa bàn tỉnh; được sửa đổi theo quy định tại Khoản 2, Điều 8, Mục II, Chương 2 Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH).

Thành lập trường trung cấp nghề, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường (đối với trường trung cấp nghề công lập thuộc tỉnh và trường trung cấp nghề tư thục trên địa bàn tỉnh; được sửa đổi theo quy định tại Khoản 2, Điều 8, Mục II, Chương 2 Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH).

Thông tin

Lĩnh vực:

Lao động - Thương binh và Xã hội

Dạy nghề

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, tỉnh Thanh Hoá.
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và đào tạo (được sửa đổi theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH)
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
25 ngày làm việc, kề từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó: - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thanh Hóa 05 ngày làm việc; - Hội đồng thẩm định 15 ngày làm việc; - UBND tỉnh Thanh Hóa 05 ngày làm việc. (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH)
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Quyết định hành chính

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Chuẩn bị hồ sơ Tổ chức, cá nhân phải chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
2. Tiếp nhận hồ sơ 1. Địa điểm tiếp nhận:
Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ thuộc Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hoá (số 74 Tô Vĩnh Diện, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá).
2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).
3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:
a) Đối với cá nhân, tổ chức: Bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ:
- Hướng dẫn để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định;
- Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ, tài liệu cho tổ chức, cá nhân.
3. Xử lý hồ sơ - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra sơ bộ hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi hồ sơ thành lập trường tới Hội đồng thẩm định để tổ chức thẩm định; Hội đồng thẩm định (Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định) do đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm Chủ tịch Hội đồng và các thành viên là đại diện lãnh đạo các Sở và cơ quan thuộc tỉnh: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo...
- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ thành lập trường do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi tới, Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH).
Trường hợp Hội đồng thẩm định kết luận hồ sơ thành lập trường không đủ điều kiện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường và nêu rõ lý do. Căn cứ vào kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định, tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình về việc thành lập trường, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ra quyết định thành lập trường, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường trung cấp nghề công lập thuộc tỉnh hoặc cho phép thành lập trường, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường trung cấp nghề tư thục trên địa bàn.
4. Trả kết quả 1. Địa điểm trả: Bộ phận Trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hoá (số 74 Tô Vĩnh Diện, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa).
2. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định).

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Văn bản đề nghị thành lập trường của cơ quan chủ quản đối với trường trung cấp nghề công lập (01 bản chính, có mẫu)
2. Đơn đề nghị thành lập trường đối với trường trung cấp nghề tư thục (01 bản chính, có mẫu).
3. Đề án thành lập trường trung cấp nghề, trong đó xác định rõ sự cần thiết thành lập trường, mục tiêu đào tạo, tổ chức bộ máy và các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của trường, kế hoạch và tiến độ thực hiện đề án, hiệu quả kinh tế - xã hội (07 quyển, có mẫu). (được sửa đổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH)
4. Dự thảo Điều lệ của trường (01 bản chính).
5. Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc văn bản thỏa thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về chủ trương giao đất để xây dựng trường, trong đó có xác định rõ về diện tích, mốc giới, địa chỉ của khu đất xây dựng trường (01 bản sao chứng thực).
6. * Đối với trường trung cấp nghề tư thục, hồ sơ cần bổ sung:
- Văn bản xác nhận của ngân hàng thương mại (nơi tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp nghề mở tài khoản) về số dư tiền gửi của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường và cam kết sẽ chỉ sử dụng để đầu tư xây dựng trường và chi phí cho các hoạt động thường xuyên của trường sau khi thành lập (01 bản sao chứng thực)(được sửa đổi bổ sung tại Điểm 1.6 Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21/9/2011 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội).
+ Giấy tờ khác chứng minh quyền sở hữu về tài sản là vốn góp của cá nhân đề nghị thành lập trường (nếu có).
- Đối với trường trung cấp nghề tư thục có 02 thành viên góp vốn trở lên, hồ sơ cần phải bổ sung:
+ Biên bản cử đại diện đứng lên thành lập trường (01 bản chính);
+ Danh sách và hình thức góp vốn của các cổ đông cam kết góp vốn thành lập trường (01 bản chính) (được sửa đổi theo quy định tại Điểm 1.6 Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH);
+ Danh sách các thành viên Ban sáng lập thành lập trường;
+ Danh sách, biên bản góp vốn của các cổ đông cam kết góp vốn. (01 bản chính);
+ Dự kiến Chủ tịch Hội đồng quản trị của trường (01 bản chính).
Số bộ hồ sơ:
01bộ.
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Văn bản đề nghị thành lập trường trung cấp nghề công lập (Mẫu số 3a). Thông tư 24/2011/TT-BLĐTBXH...
2. Đơn đề nghị thành lập trường trung cấp nghề tư thục (Mẫu số 3b). Thông tư 24/2011/TT-BLĐTBXH...
3. Đề án thành lập trường trung cấp nghề (Mẫu số 4). Thông tư 24/2011/TT-BLĐTBXH...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. Phù hợp với quy hoạch mạng lưới các cơ sở dạy nghề và quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới trường trung cấp nghề của Bộ, Tổ chức chính trị - xã hội, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Thông tư 24/2011/TT-BLĐTBXH...
2. Số nghề đào tạo trình độ trung cấp tối thiểu là 3 nghề. Quy mô đào tạo tối thiểu 100 học sinh đối với trường trung cấp nghề tư thục và 500 học sinh đối với trường trung cấp nghề công lập. Thông tư 24/2011/TT-BLĐTBXH...
3. Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và đạt trình độ chuẩn theo quy định tại Thông tư 30/2010/TT-BLĐTBXH ngày 29/9/2010 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội quy định chuẩn giáo viên dạy nghề, trong đó:
a) Tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên;
b) Tỷ lệ giáo viên cơ hữu ít nhất là 70% đối với trường trung cấp nghề công lập, 50% đối với trường trung cấp nghề tư thục và đảm bảo có giáo viên cơ hữu cho từng nghề đào tạo.
(được sửa đổi theo quy định tại Điểm 1.4, Khoản 1, Điều 6 Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21/9/2011 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội)
Thông tư 24/2011/TT-BLĐTBXH...
4. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề
a) Cơ sở vật chất phù hợp với quy mô, trình độ đào tạo của từng nghề và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế” được ban hành theo Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Cụ thể:
- Diện tích đất sử dụng tối thiểu là 10.000 m2 đối với khu vực đô thị và 30.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị;
- Phòng học lý thuyết, thực hành đáp ứng được quy mô đào tạo theo quy định. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu 1,5 m2/chỗ học, diện tích phòng học thực hành tối thiểu từ 4 - 6 m2/chỗ thực hành;
- Xưởng thực hành đủ tiêu chuẩn đáp ứng được yêu cầu thực hành theo chương trình dạy nghề trình độ trung cấp;
- Phòng học chuyên môn đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập theo chương trình dạy nghề trình độ trung cấp;
- Thư viện có chỗ ngồi đáp ứng yêu cầu nghiên cứu của cán bộ giáo viên và học tập của học sinh;
- Có đủ diện tích để phục vụ cho học sinh và giáo viên rèn luyện thể chất theo tiêu chuẩn thiết kế;
- Có phòng y tế với trang thiết bị đáp ứng tối thiểu điều kiện chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giáo viên và học sinh trong trường.
b) Thiết bị dạy và học nghề:
Thiết bị dạy lý thuyết và thực hành phù hợp với quy mô, trình độ của từng nghề đào tạo theo quy định.
Thông tư 24/2011/TT-BLĐTBXH...
5. Về khả năng tài chính: Có đủ khả năng tài chính đảm bảo cho việc đầu tư và hoạt động của trường trung cấp nghề. Nguồn vốn thành lập trường trung cấp nghề tối thiểu là 15 tỷ đồng Việt Nam, được đóng góp bằng các nguồn vốn hợp pháp, không kể giá trị về đất.
(được sửa đổi theo quy định tại Điểm 1.5 Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21/9/2011 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội)
Thông tư 24/2011/TT-BLĐTBXH...
6. * Việc thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường trung cấp nghề được thực hiện như đối với thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường cao đẳng nghề quy định:
- Việc thành lập, cho phép thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường phải đảm bảo đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề, đội ngũ giảng viên, giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề và các điều kiện đảm bảo khác để giảng dạy các nghề theo quy mô dự kiến đào tạo tại phân hiệu/cơ sở đào tạo đó.
- Nếu thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo trên địa bàn các tỉnh khác còn phải có văn bản đồng ý về chủ trương thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nơi trường dự kiến thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo.
Thông tư 24/2011/TT-BLĐTBXH...
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ