Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-THA-042399-TT

Cơ quan thống kê:

Thanh Hóa - Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn

Tên thủ tục hành chính:

Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung của các Dự án đầu tư trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung của các Dự án đầu tư trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Thông tin

Lĩnh vực:

Kế hoạch và Đầu tư

Khu kinh tế (bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghệ cao và các loại hình khu kinh tế khác)

Môi trường

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn;
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn;
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Sở Tài nguyên và Môi trường , UBND các huyện thị liên quan.
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Thời gian thẩm định và phê duyệt: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Phí thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. 2.150.000đ Quyết định số 2429/2007/QĐ-U...
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Quyết định hành chính

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Chuẩn bị hồ sơ Tổ chức, công dân chuẩn bị hồ sơ theo đúng quy định đã được công khai.
2. Tiếp nhận hồ sơ a. Địa điểm:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn
b. Thời gian:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày nghĩ lễ, tết theo quy định).
c. Trình tự:
Kiểm tra giấy tờ theo quy định của pháp luật, người đến nộp hồ sơ phải xuất trình để đối chiếu (nếu có); sự đầy đủ, hợp lệ và nội dung hồ sơ:
1. Nếu nồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận; viết Phiếu hẹn giao cho người đến nộp hồ sơ.
2. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ phải viết giấy hướng dẫn người đến nộp hồ sơ thực hiện theo quy định của pháp luật.
3. Trường hợp không thuộc thẩm quyền giải quyết, hướng dẫn người đến nộp hồ sơ liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết.
3. Xử lý hồ sơ - Bộ phận tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ về phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường;
- Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hồ sơ, trong thời hạn 05 ngày (kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ) phòng có trách nhiệm thông báo những nội dung, yêu cầu bổ sung (nếu có) về bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả để thông báo cho tổ chức thực hiện (thời gian bổ sung hồ sơ không tính trong thời gian giải quyết công việc).
- Sau khi xem xét hồ sơ và lấy ý kiến tham gia bằng văn bản của các nhà khoa học, quản lý có chuyên môn, trình độ phù hợp và cơ quan quản lý môi trường địa phương nơi có Dự án.
- Hồ sơ đủ điều kiện phòng thảo Quyết định trình Trưởng ban ký Quyết định phê duyệt; sau đó chuyển kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
4. Trả kết quả a. Địa điểm:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn
b. Thời gian:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày nghĩ lễ, tết theo quy định).
c. Trình tự:
Tổ chức, công dân mang phiếu hẹn đến Bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả; nộp phí, lệ phí theo quy định (nếu có); nhận kết quả.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi truờng bổ sung (có mẫu, 01 bản chính);
2. Bản báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung được đóng thành quyển, có chữ ký kèm theo họ tên, chức danh chủ dự án và đóng dấu ở trang phụ bìa; (có mẫu, 07 bản chính)
3. Bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt trước đó (số lượng 01 bộ);
4. Bản sao (được chứng thực theo quy định của pháp luật) của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước đó của dự án (số lượng 01 bộ);
5. Bản báo cáo đầu tư điều chỉnh hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh hoặc dự án đầu tư điều chỉnh hoặc tài liệu tương đương có chữ ký kèm theo họ tên, chức danh của chủ dự án và đóng dấu ở trang phụ bìa (Không mẫu, 01 bản chính).
Số bộ hồ sơ:
01 (bộ).
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi truờng bổ sung; Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT...
2. Bản báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung được đóng thành quyển, có chữ ký kèm theo họ tên, chức danh chủ dự án và đóng dấu ở trang phụ bìa. Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ