Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-TNI-236213-TT

Cơ quan thống kê:

Tây Ninh

Tên thủ tục hành chính:

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ CHĂM SÓC HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI GIA ĐÌNH CÓ NGƯỜI KHUYẾT TẬT ĐẶC BIỆT NẶNG

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ CHĂM SÓC HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI GIA ĐÌNH CÓ NGƯỜI KHUYẾT TẬT ĐẶC BIỆT NẶNG

Thông tin

Lĩnh vực:

Bảo trợ xã hội

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Uỷ ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
25 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó: Uỷ ban nhân dân cấp xã: 15 ngày làm việc; Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội: 07 ngày làm việc; Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét ký Quyết định: 03 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Quyết định hành chính

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Để được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng người nhận nuôi người khuyết tật chuẩn bị hồ sơ theo Khoản 3 Điều 20 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân xã.
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ, viết giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ.Trường hợp hồ sơ còn thiếu so với quy định thì hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định.
- Chuyển hồ sơ đến Ban Lao động – Thương binh và Xã hội.
2. Bước 2 Ban Lao động – Thương binh thực hiện các công việc sau:
- Kiểm tra hồ sơ, vào sổ theo dõi giải quyết.
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ, Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội tổ chức họp, xét duyệt hồ sơ và niêm yết công khai kết luận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian 07 ngày.
+ Khi hết thời gian niêm yết công khai, nếu không có ý kiến thắc mắc, khiếu nại thì Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội bổ sung biên bản họp Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội vào hồ sơ của đối tượng và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét, giải quyết.
+ Trường hợp có khiếu nại, tố cáo của công dân thì trong thời hạn 10 ngày, Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội tiến hành xác minh, thẩm tra, kết luận cụ thể, công khai trước nhân dân và có văn bản kết luận của Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội để bổ sung vào hồ sơ của đối tượng.
 Chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày, nhận đủ hồ sơ đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) quyết định hoặc có thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã về lý do không được trợ cấp xã hội hoặc hỗ trợ kinh phí chăm sóc;
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xem xét và ký Quyết định trợ cấp kinh phí chăm sóc hàng tháng đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng.
- Trả kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân cấp xã.
3. Bước 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện các công việc sau:
- Yêu cầu cá nhân nộp lại giấy hẹn trả kết quả, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có) và lưu trữ vào hồ sơ thủ tục đã giải quyết (trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền và CMND của người được ủy quyền).
- Trả Quyết định trợ cấp kinh phí chăm sóc hàng tháng đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:
Trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. (Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ; trừ các ngày nghỉ, lễ theo quy định).

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Đơn của người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (mẫu số 4) Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012;
2. Tờ khai thông tin người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc (mẫu số 3) Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012;
3. Bản sao Sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân của người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc;
4. Tờ khai thông tin của người khuyết tật theo mẫu quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
5. Bản sao Sổ hộ khẩu của hộ gia đình người khuyết tật, nếu có;
6. Bản sao Giấy xác nhận khuyết tật;
7. Bản sao Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng của người khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã hội.
Số bộ hồ sơ:
01 bộ hồ sơ
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. - Đơn của người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (mẫu số 4) Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012;
2. - Tờ khai thông tin người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc (mẫu số 3) Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012;

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. Người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
- Có chỗ ở ổn định và không thuộc diện hộ nghèo.
- Có sức khỏe để thực hiện chăm sóc người khuyết tật.
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
- Có phẩm chất đạo đức tốt, không mắc tệ nạn xã hội và không thuộc đối tượng bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án mà chưa được xóa án tích.
- Có kỹ năng để chăm sóc người khuyết tật.
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Tài liệu gửi kèm (2)