Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-SLA-180578-TT

Cơ quan thống kê:

Sơn La - Sở Tài chính tỉnh Sơn La

Tên thủ tục hành chính:

Kê khai giá lần đầu do sở Tài chính tỉnh Sơn la tiếp nhận hồ sơ

Kê khai giá lần đầu do sở Tài chính tỉnh Sơn la tiếp nhận hồ sơ

Thông tin

Lĩnh vực:

Tài chính

Lĩnh vực giá

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Tài chính tỉnh Sơn La
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Tài chính tỉnh Sơn La
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Không quy định
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Ghi ngày tháng năm nhận văn bản và đóng dấu đến vào hồ sơ kê khai theo thủ tục hành chính

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện việc kê khai giá dưới hình thức lập Biểu mẫu Kê khai giá lần đầu tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Sơn La.
Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ, hợp lệ thì chuyển Phòng chuyên môn xem xét, giải quyết; nếu không hợp lệ thì trả lại, nói rõ lý do hoặc hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ.
2. Bước 2. Phòng chuyên môn của Sở Tài chính khi nhận được Biểu mẫu kê khai giá hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phải ghi ngày, tháng, năm nhận văn bản, Biểu mẫu và đóng dấu đến vào văn bản kê khai giá theo thủ tục hành chính.
Thực hiện việc rà soát mức giá kê khai; nếu phát hiện mức giá kê khai không hợp lý thì cơ quan chủ trì tiếp nhận Biểu mẫu kê khai giá có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh kê khai giá giải trình hoặc kê khai lại giá.
3. Bước 3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả hồ sơ cho cá nhân, tổ chức.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Công văn kê khai giá;
2. Bảng kê khai mức giá cụ thể
Số bộ hồ sơ:
03 bộ.
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Công văn kê khai giá; Thông tư số 122/2010/TT-BTC...
2. Bảng kê khai mức giá cụ thể.

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. Kê khai giá lần đầu được thực hiện khi tổ chức, cá nhân SXKD lần đầu tiên bán hàng hoá, dịch vụ phải kê khai giá ra thị trường hoặc lần đầu tiên tổ chức, cá nhận SXKD thực hiện kê khai giá theo quy định. Thông tư số 122/2010/TT-BTC...
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ