Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-STG-114635-TT

Cơ quan thống kê:

Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng

Tên thủ tục hành chính:

Tuyển dụng công chức dự bị

Tuyển dụng công chức dự bị

Thông tin

Lĩnh vực:

Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Uỷ ban nhân dân tỉnh.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Nội vụ.
Cơ quan phối hợp (nếu có):
không
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
+ Trong thời hạn chậm nhất 30 ngày sau khi công bố kết quả tuyển dụng, cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức ra quyết định tuyển dụng người trúng tuyển vào làm công chức dự bị.Trong thời hạn chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày có quyết định tuyển dụng, người được tuyển phải đến cơ quan nhận việc, nếu trong quyết định tuyển dụng không quy định thời hạn khác.Trường hợp người được tuyển có lý do chính đáng mà không thể nhận việc đúng thời hạn thì phải làm đơn xin gia hạn thời gian nhận việc và được cơ quan ra quyết định tuyển dụng đồng ý. Thời gian được gia hạn không quá 30 ngày.Quá thời hạn nói trên, người được tuyển không đến nhận việc thì cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức ra quyết định huỷ bỏ quyết định tuyển dụng công chức dự bị.
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. + Dưới 100 thí sinh tham dự thu: 130.000 đồng/thí sinh/lần dự thi. Thông tư liên tịch Bộ Tài ch...
2. + Từ 100 đến dưới 500 thí sinh tham dự thu: 100.000 đồng/thí sinh/lần dự thi. Thông tư liên tịch Bộ Tài ch...
3. + Từ 500 đến dưới 1.000 thí sinh tham dự thu: 70.000 đồng/thí sinh/lần dự thi. Thông tư liên tịch Bộ Tài ch...
4. + Từ 1.000 thí sinh tham dự trở lên thu: 60.000 đồng/thí sinh/lần dự thi Thông tư liên tịch Bộ Tài ch...
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Quyết định hành chính

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1: * Trước 60 ngày tổ chức thi tuyển, cơ quan tuyển dụng công chức dự bị ra thông báo tuyển dụng tại trụ sở cơ quan và các phương tiện thông tin đại chúng
2. Bước 2: * Các cá nhân có nhu cầu nộp đầy đủ hồ sơ đến cơ quan tuyển dụng.
3. Bước 3: * Tổ chức thi tuyển và chấm thi
4. Bước 4: * Thông báo kết quả và nhận đơn phúc khảo (nếu có)
5. Bước 5: * Ban hành Quyết định tuyển dụng, phân công công chức dự bị

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. + Đơn đăng ký dự tuyển công chức dự bị
2. + Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định, có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác;
3. + Bản sao giấy khai sinh;
4. + Có đủ bản sao có công chứng hoặc chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền các văn bằng, chứng chỉ và bản kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển.
5. + Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp quận, huyện trở lên cấp.
Số bộ hồ sơ:
01 bộ
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Mẫu đơn đăng ký dự tuyển công chức dự bị Thông tư của Bộ Nội vụ số 06...
2. Mẫu Sơ yếu lý lịch Thông tư của Bộ Nội vụ số 06...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. Điều kiện 1. Người đăng ký dự tuyển công chức dự bị phải có đủ tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của ngạch đăng ký dự tuyển và có đủ các điều kiện sau đây.
+ Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam;
+ Phẩm chất đạo đức tốt;
+ Tuổi đời phải từ đủ 18 tuổi đến 40 tuổi;
+ Có đơn xin dự tuyển và lý lịch rõ ràng; có đủ văn bằng, chứng chỉ theo quy định của ngạch đăng ký dự tuyển;
+ Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ;
+ Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
Căn cứ vào tính chất và đặc điểm chuyên môn nghiệp vụ, cơ quan tuyển dụng có thể bổ sung thêm một số điều kiện đối với người dự tuyển.
Nghị định của Chính phủ số 1...
2. Điều kiện 2. Điều kiện ưu tiên trong thi tuyển công chức dự bị.
+ Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh được cộng 30 điểm vào tổng kết quả thi tuyển;
+ Con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/8/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, con Anh hùng lực lượng vũ
trang, con Anh hùng lao động, người có học vị tiến sĩ về chuyên ngành đào tạo phù hợp với nhu cầu tuyển dụng được cộng 20 điểm vào tổng kết quả thi tuyển;
+ Những người có học vị thạc sĩ đúng chuyên ngành đào tạo phù hợp với nhu cầu tuyển dụng; những người tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc ở các bậc đào tạo chuyên môn phù hợp với nhu cầu tuyển dụng; người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự; đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện phục vụ nông thôn, miền núi từ hai năm trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ được cộng 10 điểm vào tổng kết quả thi tuyển.
Nghị định của Chính phủ số 1...
3. Điều kiện 3. Ưu tiên trong xét tuyển công chức dự bị
+ Những người cam kết tình nguyện làm việc từ năm năm trở lên ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được xét tuyển theo thứ tự ưu tiên sau đây :
+ Người dân tộc thiểu số, người cư trú tại nơi tình nguyện làm việc;
+ Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;
+ Thương binh; Người hưởng chính sách như thương binh; Con liệt sĩ;
+ Con thương binh, con bệnh binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/8/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, con anh hùng lực lượng vũ trang, con anh hùng lao động;
+ Người có học vị tiến sĩ đúng chuyên ngành đào tạo, phù hợp với nhu cầu tuyển dụng;
+ Người có học vị thạc sĩ đúng chuyên ngành đào tạo, phù hợp với nhu cầu tuyển dụng; người tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc ở các bậc đào tạo chuyên môn, phù hợp với nhu cầu tuyển dụng; người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện phục vụ nông thôn, miền núi từ hai năm trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.
Nghị định của Chính phủ số 1...
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ