Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-QTR-115605-TT

Cơ quan thống kê:

Quảng Trị

Cấp Tổng cục:

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

Tên thủ tục hành chính:

Thủ tục Thành lập Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội cấp tỉnh.

Thủ tục Thành lập Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội cấp tỉnh.

Thông tin

Lĩnh vực:

Phòng, chống tệ nạn xã hội

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND cấp tỉnh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở LĐ-TBXH
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Sở Nội vụ
Cách thức thực hiện:
Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
20 ngày làm việc kế từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng thủ tục.
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Quyết định hành chính

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Chuẩn bị hồ sơ và gửi lấy ý kiến cơ quan liên quan - Sở LĐTBXH tỉnh xây dựng đề án, tờ trình, dự thảo quyết định thành lập, dự thảo điều lệ hoặc quy chế hoạt động của TTâm CB-GD-LĐXH, gửi lấy ý kiến các cơ quan liên quan.
2. Gửi thẩm định hồ sơ - Sở LĐTBXH hoàn thiện hồ sơ và gửi Sở Nội vụ tỉnh thẩm định đề án, tờ trình, dự thảo quyết định thành lập, dự thảo điều lệ hoặc quy chế hoạt động của Trung Tâm;
- Sở Nội vụ thẩm định trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, đúng thủ tục.
3. Trình UBND tỉnh xem xét, quyết định - Sau khi nhận được văn bản thẩm định của Sở Nội vụ, Sở LĐTBXH hoàn chỉnh hồ sơ và trình UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ và tiến hành thẩm tra trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng thủ tục, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định;
- Chủ tịch UBND tỉnh căn cứ hồ sơ đã được xử lý ký, ban hành Quyết định.
4. Báo cáo về Bộ LĐTBXH - Việc thành lập phải báo cáo bằng văn bản về Bộ LĐ-TB&XH.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Đề án thành lập TTâm CB-GD-LĐXH.
2. Tờ trình về đề án; dự thảo quyết định thành lập; dự thảo Điều lệ hoặc Quy chế hoạt động
3. Ý kiến bằng văn bản của cơ quan liên quan v/v thành lập TTâm CB-GD-LĐXH.
4. Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập (nếu có).
5. Văn bản thẩm định.
Số bộ hồ sơ:
02
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. - Mẫu đơn xin thành lập Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. - Hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục; Nghị định số 83/2006/NĐ-CP n...
2. - Đáp ứng điều kiện về nhân sự, biên chế, kinh phí, trụ sở làm việc và trang thiết bị, phương tiện cần thiết để triển khai hoạt động Nghị định số 83/2006/NĐ-CP n...
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ