Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-QTR-071632-TT

Cơ quan thống kê:

Quảng Trị - Phòng Tài chính Kế hoạch huyện

Tên thủ tục hành chính:

Phê duyệt hồ sơ mời thầu.

Phê duyệt hồ sơ mời thầu.

Thông tin

Lĩnh vực:

Đấu thầu

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND huyện
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Quyết định hành chính

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Phòng Tài chính Kế hoạch gửi hồ sơ tại UBND cấp huyện
2. UBND cấp huyện xem xét Phê duyệt
3. Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Dự thảo Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu của phòng Tài Chính - Kế hoạch.
2. Văn bản Thẩm định hồ sơ mời thầu của phòng Tài chính - Kế hoạch.
3. Hồ sơ trình Thẩm định và phê duyệt của chủ đầu tư:
3.1.Tờ trình xin Thẩm định & Phê duyệt hồ sơ mời thầu của chủ đầu tư
3.2. Tài liệu pháp lý đính kèm theo văn bản trình thẩm định & phê duyệt, bao gồm:
- Quyết định đầu tư và các tài liệu để ra quyết định đầu tư
- Điều ước quốc tế hoặc văn bản thoả thuận quốc tế đối với các dự án sử dụng vốn ODA.
- Thiết kế, dự toán được duyệt (nếu có).
- Nguồn vốn cho dự án.
- Các văn bản pháp lý khác liên quan (nếu có).
3.3 Hồ sơ mời thầu
Số bộ hồ sơ:
01
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Hồ sơ mời thầu lập theo mẫu quyết định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Quyết định 1118/2008/QĐ-BKH...
Quyết định 1048/2008/QĐ-BKH...
Quyết định 731/2008/QĐ-BKH c...
Quyết định 1744/2008/QĐ-BKH...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ