Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-QNH-107106-TT

Cơ quan thống kê:

Sở Lao động TBXH tỉnh Quảng Ninh

Tên thủ tục hành chính:

Thủ tục Thành lập Hội đồng hòa giải cơ sở

Thủ tục Thành lập Hội đồng hòa giải cơ sở

Thông tin

Lĩnh vực:

Lao động - Thương binh và Xã hội

Lao động, tiền lương, tiền công

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND huyện, thị xã, thành phố.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Phòng Lao động TBXH huyện, thị xã, thành phố.
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Không
Cách thức thực hiện:
Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Doanh nghiệp nộp trực tiếp hoặc gửi bưu điện theo hình thức thư bảo đảm đến Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố.
Thời hạn giải quyết:
Không quy định.
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Để theo dõi

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. + Người sử dụng lao động chủ động đề xuất với BCH Công đoàn cơ sở về việc thành lập Hội đồng hòa giải cơ sở
+ Căn cứ số lượng người lao động, đặc điểm, quy mô và cơ cấu tổ chức sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đại diện của bên người sử dụng lao động thảo luận, thống nhất với đại diện của bên người lao động là BCH Công đoàn cơ sở hoặc BCH Công đoàn lâm thời về số lượng các thành viên (không ít hơn 04 người) và lựa chọn các thành viên của mỗi bên tham gia Hội đồng, chủ tịch và thư ký của Hội đồng.
+ Căn cứ vào kết quả thảo luận và thống nhất giữa hai bên, người sử dụng lao động ra quyết định thành lập Hội đồng hòa giải cơ sở.
+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định, người sử dụng lao động thông báo công khai tại doanh nghiệp và gửi quyết định thành lập hội đồng hoà giải cơ sở cho cơ quan lao động cấp huyện.
2.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Quyết định thành lập Hội đồng hòa giải cơ sở của doanh nghiệp.
2.
Số bộ hồ sơ:
01 bộ
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Quyết định thành lập Hội đồng hòa giải cơ sở - Mẫu số 1

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ