Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-QNA-111586-TT

Cơ quan thống kê:

Quảng Nam - UBND cấp huyện

Tên thủ tục hành chính:

Cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập trang trại

Cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập trang trại

Thông tin

Lĩnh vực:

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Phát triển Nông thôn

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND cấp huyện
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Phòng Kinh tế hoặc phòng Nông nghiệp cấp huyện.
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
15 ngày làm việc sau khi nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Quyết định hành chính

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước1: Hộ gia đình, cá nhân viết dự án xin sản xuất kinh doanh trang trại tổng hợp. Hồ sơ dự án trang trại phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi muốn thành lập trang trại.
2. Bước 2: UBND cấp xã chuyển hồ sơ dự án về Phòng Kinh tế hoặc phòng Nông nghiệp cấp huyện để xem xét thẩm định. Hồ sơ dự án hợp lệ phải đầy đủ nội dung: Báo cáo tóm tắt họ và tên chủ trang trại, địa điểm bố trí sản xuất, tình trạng pháp lý đất đai, mô hình sản xuất, quy mô sản xuất. có xác nhận của UBND cấp xã. Phòng Kinh tế hoặc phòng Nông nghiệp cấp huyện sẽ lập tờ trình chuyển về UBND cấp huyện.
3. Bước 3: UBND cấp huyện thẩm định xem xét và phê duyệt dự án.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. + Đơn xin thành lập trang trại;
+ Dự án xây dựng trang trại;
+ Tờ trình của UBND xã, phường về dự án xin thành lập trang trại.
+ Bản đồ địa chính thửa đất được giao quyền sử dụng cho trang trại.
+ Các giấy tờ ưu tiên có liên quan (nếu có).
Số bộ hồ sơ:
03 (bộ)

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ