Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-QNA-057779-TT

Cơ quan thống kê:

Quảng Nam

Cấp Tổng cục:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh

Tên thủ tục hành chính:

Đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh

Đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh

Thông tin

Lĩnh vực:

Lao động - Thương binh và Xã hội

Dạy nghề

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Giấy chứng nhận
Biên bản thẩm định hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Các trường trung cấp nghề lập hồ sơ theo mục số 7 của biểu mẫu này và nộp hồ sơ về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam;
2. Bước 2 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề của trường trung cấp nghề và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề;

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề theo mẫu số quy định;
2. quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường trung cấp nghề(Bản chính hoặc bản có photo công chứng);
3. Báo cáo thực trạng về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề, đội ngũ giáo viên dạy nghề, cán bộ quản lý, chương trình, giáo trình dạy nghề đối với các nghề đăng ký hoạt động theo mẫu quy định.
4. Bản sao điều lệ trường trung cấp nghề đã được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt;
5. Chương trình dạy nghề của các nghề đăng ký hoạt động;
6. Giấy tờ chứng minh các điều kiện quy định tại mục 14 của biểu mẫu này.
7. Riêng các nghề thuộc ngành y, dược; nghề lái xe cơ giới đường bộ, lái tàu sông, tàu biển; nghề vệ sĩ thì trong hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề phải có thêm văn bản của Bộ chuyên ngành xác nhận đủ các điều kiện đảm bảo đào tạo các nghề đó.
Số bộ hồ sơ:
02
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề của trường trung cấp nghề Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐ...
2. Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động đào tạo các nghề đăng ký hoạt động Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐ...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. Đối với các nghề đào tạo trình độ trung cấp nghề
- Các nghề đăng ký hoạt động phải có trong danh mục nghề đào tạo do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành; Trường hợp các nghề đào tạo chưa có trong danh mục nghề đàotạo thì nhà trường phải báo cáo .Bộ chuyên ngành để có văn bản đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành bổ sung vào danh mục nghề đào tạo trước khi đăng ký hoạt động dạy nghề
- Có cơ sở vật chất phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế” được ban hành theo Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, cụ thể:
+ Có đủ phòng học lý thuyết đáp ứng quy mô đào tạo theo quy định. Lớp học lý thuyết không quá 35 học sinh;
+ Có phòng, xưởng thực hành đáp ứng được yêu cầu thực hành theo chương trình dạy nghề. Lớp học thực hành không quá 18 học sinh
- Có đủ thiết bị dạy nghề phù hợp với nghề, quy mô và trình độ đào tạo. Các thiết bị đào tạo chính phải đạt mức tương đương trình độ công nghệ của sản xuất, dịch vụ hiện tại; đảm bảo đủ số lượng đáp ứng các nghề và quy mô đào tạo đã đăng ký;
- Có đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, phù hợp với cơ cấu nghề và trình độ đào tạo; đạt tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm dạy nghề; bảo đảm thực hiện mục tiêu, chương trình dạy nghề, trong đó:
+ Tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên;
+ Tỷ lệ giáo viên cơ hữu ít nhất là 70% đối với trường trung cấp nghề công lập, 50 % đối với trường trung cấp nghề tư thục; phải có giáo viên cơ hữu cho từng nghề được tổ chức đào tạo.
- Có đủ chương trình dạy nghề được xây dựng trên cơ sở của chương trình khung do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.
Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐ...
2. Đối với các nghề đào tạo trình độ sơ cấp nghề
- Có cơ sở vật chất, thiết bị phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo sơ cấp nghề. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu đạt 1,3 m2/01 học sinh quy đổi; diện tích phòng học thực hành tối thiểu đạt 2,5 m2/ 01 học sinh quy đổi;
- Có đội ngũ giáo viên đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm theo quy định của pháp luật; đảm bảo tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên; có giáo viên cơ hữu cho nghề được tổ chức đào tạo;
- Có đủ chương trình dạy nghề theo quy định.
Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐ...
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ