Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-QNA-005606-TT

Cơ quan thống kê:

Quảng Nam

Cấp Tổng cục:

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Tên thủ tục hành chính:

Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo

Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thông tin

Lĩnh vực:

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Giải quyết khiếu nại tố cáo

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Thanh tra-Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Cơ quan, đơn vị khi nhận được đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền phải thụ lý để giải quyết trong khoản thời gian là 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại, tố cáo. - Việc giải quyết khiếu nại lần đầu đối với các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền trong thời hạn là 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày thụ lý vụ việc. Đối với các vụ việc phức tạp, thời hạn giải quyết là 45 (bốn lăm) ngày kể từ ngày thụ lý vụ việc.- Việc giải quyết khiếu nại lần hai đối với các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền trong thời hạn là 45 (bốn lăm) ngày kể từ ngày thụ lý vụ việc. Đối với các vụ việc phức tạp, thời hạn giải quyết là 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày thụ lý vụ việc.- Việc giải quyết tố cáo đối với các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền trong thời hạn là 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày thụ lý vụ việc. Đối với các vụ việc phức tạp, thời hạn giải quyết là 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày thụ lý vụ việc
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Quyết định hành chính

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Chuẩn bị giải quyết:
Nghiên cứu ban đầu, xem xét bằng chứng khiếu nại và làm rõ tính chất vụ việc (báo cáo kết quả và đề xuất):
- Vụ, việc đơn giản trình lãnh đạo đối thoại và ra quyết định giải quyết (Tổ chức đối thoại và giải quyết), chuyển qua kiểm tra, theo dõi đôn đốc thi hành
- Vụ, việc phức tạp trình lãnh đạo ra quyết định thụ lý (Phiếu đề xuất)
+ Lập kế hoạch giải quyết (Thẩm tra, xác minh)
+ Tập hợp hồ sơ, tài liệu chuẩn bị các văn bản cần thiết
2. Bước 2 Thẩm tra, xác minh
- Xác định nội dung cần thẩm tra, xác minh theo đơn khiếu nại
- Xử lý các vấn đề phát sinh
+ Bổ sung tài liệu, củng cố hồ sơ
+ Chọn phương án tiến hành thẩm tra, xác minh
- Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ
- Dự thảo và hoàn chỉnh báo cáo thẩm tra xác minh
3. Bước 3 Ra quyết định và công bố quyết định
- Dự thảo phương án giải quyết
- Trình Lãnh đạo cho ý kiến
- Tổ chức đối thoại
- Hoàn chỉnh phương án giải quyết
- Ban hành quyết định giải quyết
- Công bố quyết định giải quyết
4. Bước 4 Thi hành và hoàn chỉnh hồ sơ lưu trữ
- Tổ chức thi hành quyết định giải quyết
- Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện quyết định
- Hoàn chỉnh hồ sơ lưu

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Đơn khiếu nại, tố cáo
2. Các giấy tờ liên quan đến khiếu nại, tố cáo.
Số bộ hồ sơ:
01 (một bộ)

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ