Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-QBI-039439-TT

Cơ quan thống kê:

Quảng Bình

Cấp Tổng cục:

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tên thủ tục hành chính:

Chuyển mục đích sử dụng đất cho tổ chức

Chuyển mục đích sử dụng đất cho tổ chức

Thông tin

Lĩnh vực:

Tài nguyên và Môi trường

Đất đai

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND tỉnh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có):
UBND huyện, thành phố; UBND xã phường, thị trấn nơi có đất.
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Thời hạn thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là không quá 18 ngày làm việc (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính), kể từ ngày Sở Tài nguyên và môi trường nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Quyết định hành chính

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của tổ chức theo quy định của pháp luật.
2. Bước 2 Nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất tại Phòng giao dịch "một cửa" của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình.
- Bộ phận "một cửa" kiểm tra hồ sơ, vào sổ theo dõi làm phiếu nhận hồ sơ và trình lãnh đạo Sở ghi ý kiến. Sau đó giao hồ sơ cho bộ phận giải quyết (phòng Quy hoạch - Kế hoạch thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường).
3. Bước 3 Phòng Quy hoạch - Kế hoạch tổ chức thực hiện các công việc giải quyết hồ sơ theo quy định, hoàn chỉnh các thủ tục báo cáo Lãnh đạo Sở và trình UBND tỉnh ký Quyết định cho chuyển mục đích sử dụng đất, chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ký lại hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất.
4. Bước 4 Sau khi hoàn tất hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển thông tin địa chính đến cơ quan Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính cho tổ chức chuyển mục đích sử dụng đất; trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được chỉnh lý cho tổ chức.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (Mẫu số 11/ĐK);
2. Quyết định thành lập hoặc giấy phép đăng ký kinh doanh;
3. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất của tổ chức quy định tại các khoản 1,2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (1 bản gốc và 1 bản sao có chứng thực);
4. Dự án đầu tư hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật, Quyết định phê duyệt dự án, Báo cáo kinh tế kỹ thuật của chủ đầu tư, mặt bằng tổng thể.
(Đối với trường hợp tổ chức chuyển mục đích sau khi nhận chuyển nhượng thì bổ sung: Trích đo địa chính hoặc đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính khu đất).
Số bộ hồ sơ:
02
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (Mẫu số 11/ĐK) Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT...
2. Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất(Mẫu số 12/ĐK) Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ