Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-PTH-143117-TT

Cơ quan thống kê:

Phú Thọ - Sở Giáo dục và Đào tạo

Tên thủ tục hành chính:

Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia

Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia

Thông tin

Lĩnh vực:

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND tỉnh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Giáo dục và Đào tạo
Cách thức thực hiện:
Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Cấp tỉnh tiến hành kiểm tra trường Tiểu học chậm nhất 15 ngày sau khi nhận được văn bản đề nghị của trường
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Quyết định hành chính

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Trường Tiểu học tự kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chuẩn theo Quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo Hội đồng xét đề nghị cấp huyện;
2. Hội đồng xét đề nghị cấp huyện kiểm tra trường Tiểu học đề nghị và hoàn thiện hồ sơ đề nghị Hội đồng xét đề nghị cấp tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo – cơ quan thường trực của Hội đồng);
3. Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra hồ sơ nếu không đủ điều kiện thì đề nghị đơn vị tiếp tục bổ sung hoàn chỉnh; nếu hồ sơ đủ điều kiện thì báo cáo Trưởng Đoàn kiểm tra của tỉnh tiến hành kiểm tra trường Tiểu học được đề nghị và hoàn chỉnh hồ sơ trình Hội đồng xét đề nghị cấp tỉnh;
4. Hội đồng xét đề nghị cấp tỉnh tổ chức xét và ra Quyết định công nhận.
5. Sau khi có Bằng công nhận trường chuẩn quốc gia, Sở Giáo dục và Đào tạo trả cho Trường được công nhận để tổ chức lễ công bố Bằng công nhận chuẩn quốc gia.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Đối với trường Tiểu học:
+ Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra của trường Tiểu học;
+ Các biên bản tự kiểm tra của trường (theo mẫu);
+ Báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chuẩn quy định trong Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kèm theo sơ đồ cơ cấu các khối công trình của nhà trường;
+ Văn bản báo cáo Hội đồng xét đề nghị cấp huyện đề nghị kiểm tra, kèm theo các hồ sơ tự kiểm tra của trường.
2. Đối với Hội đồng xét đề nghị cấp huyện:
+ Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra cấp huyện;
+ Các biên bản kiểm tra trường Tiểu học của Hội đồng xét đề nghị cấp huyện (theo mẫu);
+ Văn bản báo cáo Hội đồng xét đề nghị cấp tỉnh, kiểm tra, xét công nhận trường Tiểu học của địa phương đạt chuẩn Quốc gia (Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực của Hội đồng xét đề nghị cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ và triển khai các nhiệm vụ theo quy định);
Số bộ hồ sơ:
02 bộ
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Biên bản kiểm tra đánh giá trường tiểu học theo mức chất lượng tối thiểu – Phụ lục 2 Quyết định số 32/2005/QĐ-BGD...
2. Biên bản kiểm tra đánh giá trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia – Phụ lục 3 Quyết định số 32/2005/QĐ-BGD...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. Điều kiện trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia Quyết định số 32/2005/QĐ-BGD...
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ